Panie Michalina Pokorska i Małgorzata Syrek wspólnie przeprowadziły wakacyjny kurs języka polskiego jako obcego w Domu Polskim w Bielcach w okresie od 31.07.2017 do 11.08.2017.
Kurs obejmował przygotowanie i przeprowadzenie zajęć dla trzech grup wiekowych:
 dzieci w wieku 5-14 lat,
 dorośli (przygotowanie do egzaminu na Kartę Polaka),
 seniorzy.
W ciągu dwóch tygodni odbywały się codziennie zajęcia dla dzieci z podziałem na dwie grupy w godzinach 11-12:30. W grupie podstawowej zapoznano dzieci z alfabetem oraz wprowadzono podstawową leksykę języka polskiego. Zajęcia urozmaicano licznymi grami i zabawami oraz nauką śpiewania polskich piosenek. W grupie zaawansowanej powtórzono alfabet i podstawowe zwroty, pracowano z tekstami o polskich zwyczajach i kulturze oraz rozwijano sprawności językowe. Pracowano również nad poprawną wymową. Zajęcia urozmaicano polskimi piosenkami i zabawami.
Każdego dnia w godzinach 17:30-19:30 odbywały się zajęcia dla dorosłych z podziałem na dwie grupy. W grupie podstawowej naukę rozpoczęto od wprowadzenia alfabetu języka polskiego i ćwiczeń fonetycznych. Kolejne zajęcia obejmowały naukę podstawowej leksyki, zwrotów i konstrukcji gramatycznych. W grupie zaawansowanej powtórzono alfabet i podstawowe wyrażenia. Skupiono się na rozwijaniu wszystkich sprawności językowych, z naciskiem na sprawność rozumienia tekstu czytanego i mówienia. W obu grupach na lekcjach przekazywano również treści dotyczące polskiej kultury i historii.
W ciągu dwóch tygodni odbyło się sześć spotkań z seniorami. Na zajęciach dominowała tematyka religijna. Lektorki zapoznawały uczestników z historią polskich miejsc sakralnych, życiorysami wybranych polskich świętych i podstawowymi modlitwami. Doskonalono kompetencję fonetyczną.
Dodatkowo zorganizowano „Spotkanie z polską kulturą”, podczas którego wyświetlono polski film, tańczono tańce ludowe oraz zorganizowano dla dzieci zabawy i konkursy.

Kategorie: Artykuly