Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem epidemicznym oraz zawieszeniem przyjmowania interesantów w Wydziale Konsularnym Ambasady RP w Kiszyniowie,  uprzejmie informuję o możliwości składania – wyłącznie w okresie kwarantanny – wniosków o PRZEDŁUŻENIE ważności Karty Polaka drogą korespondencyjną.

Dopuszczane jest złożenie wniosku za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres:

Wydział Konsularny Ambasady RP w Kiszyniowie

  1. Vasile Alecsandri 101, MD-2012 Chisinau

Za termin złożenia wniosku przyjmujemy datę stempla pocztowego, co stanowić będzie rozpoczęcie procedury przedłużenia ważności Karty Polaka.

Stosowny wniosek można pobrać ze strony internetowej Ambasady RP w Kiszyniowie:

www.gov.pl/republikamoldawii

Kompletnie wypełniony wniosek powinien być podpisany (podpis nie może przecinać ramki) oraz powinien posiadać przyklejoną, aktualną, kolorową fotografię.

Do wniosku o przedłużenie ważności Karty Polaka należy załączyć:

  1. Kopię pierwszej strony paszportu zagranicznego.
  2. Kopię paszportu wewnętrznego (wszystkie strony z adnotacjami); w przypadku nowego paszportu wewnętrznego należy załączyć również kopię zaświadczenia o zameldowaniu.
  3. Kopię Karty Polaka.

Dodatkowo proszę o przesłanie na skrzynkę Wydziału Konsularnego:

kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

informacji o fakcie wysłania dokumentów drogą pocztową. W  mejlu proszę również o podanie  danych adresowych w transkrypcji łacińskiej  oraz danych kontaktowych ( nr tel, adres mailowy osoby która składa wniosek)

Równocześnie informuję, że wniosek o przedłużenie KP powinien być złożony co najmniej 3 miesiące przed upływem terminu ważności KP.

Z poważaniem

Tomasz Twardy

Kierownik Wydziału Konsularnego

Ambasady RP w Kiszyniowie

Str.Vasile Alecsandri 101

MD-2019 Chisinau, Moldova

Tel  + 373 22 223850

Fax + 373 22 223852

kiszyniow.kg.sekretariat@msz.gov.pl

www.gov.pl/republikamoldawii