1. Kursy są organizowane w systemie trymestralnym (trzymiesięcznym), to znaczy, że zapisy należy ponawiać po każdym
 2. Z powodu pandemii COVID-19 zajęcia będą do odwołania prowadzone online.
 3. Zapisy odbywają się za pośrednictwem poczty elektronicznej (polonicum@uw.edu.pl) lub strony internetowej. Uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy i napisać test kwalifikacyjny.
 4. Pełną opłatę za dany trymestr należy wnieść na konto Polonicum w ciągu 3 dni roboczych od daty rejestracji. Nieuiszczenie opłaty w tym czasie skutkuje usunięciem z listy uczestników kursu. Biuro Polonicum nie przyjmuje wpłat gotówką.
 5. Osoba zapisująca się na kurs zobowiązuje się poinformować o potrzebie wystawienia faktury w dniu dokonania opłaty. Dane do faktury należy wysłać mailem na adres lukasz.rongers@uw.edu.pl. Ze względu na regulacje panujące na Uniwersytecie Warszawskim niezastosowanie się do tej wytycznej spowoduje odmowę wystawienia faktury.
 6. W przypadku rezygnacji z kursu w trakcie jego trwania zwrot opłaty możliwy jest jedynie w udokumentowanych szczególnych wypadkach losowych i jest proporcjonalny do liczby niewykorzystanych lekcji. Centrum Polonicum nie zwraca pieniędzy za lekcje, na których uczestnik był nieobecny.
 7. Gdy zajęcia nie będą mogły się odbyć z winy lektora (choroba lub inne zdarzenie losowe), zostaną odpracowane w terminie uzgodnionym z grupą.
 8. W przypadku zajęć prowadzonych online liczebność grup wynosi od 6 do 10 osób.
 9. Zmiana grupy lektoratowej odbywa się po uzgodnieniu z lektorem i pracownikami biura.
 10. Każdy trymestr kończy się testem sprawdzającym stopień opanowania materiału programowego, uprawniającym do otrzymania certyfikatu.
 11. Po każdym trymestrze studenci wypełniają anonimową ankietę, w której oceniają program kursu i pracę lektora.
 12. Programy wszystkich kursów odpowiadają wymaganiom Państwowej Komisji do Spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego. Polonicum przeprowadza państwowe egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego.

UWAGA! Polonicum nie pośredniczy w uzyskaniu wizy ani nie przyjmuje wpłat za kilka trymestrów z góry.

Terminy i ceny w roku akademickim 2020/2021